ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията във връзка с процедурата по сключване, изменение и прекратяване на договори по реда и при условията на  Глава IV, раздел I „Договор извън търговски обект и договор от разстояние” от ЗЗП посредством Онлайн магазин ПРИЗМА, намиращ се на електронен адрес https://prisma-bg.com/, и електронна поща office@prisma-bg.com, както и условията за ползване на Онлайн магазин ПРИЗМА /Онлайн магазина/ за територията на Република България, между:

Търговско дружество „ПРИЗМА” ООД, ЕИК 114548794, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Враня“ №32, наричанo по-долу ТЪРГОВЕЦ и Лицето по смисъла на чл. 1.1. от тези Общи условия, което ползва Онлайн магазин ПРИЗМА и/или иска да сключи договор от разстояние, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ,

С цел избягване на всякакво съмнение, Онлайн магазин ПРИЗМА, намиращ се на електронен адрес https://prisma-bg.com/, се администрира от „ПРИЗМА” ООД.

Онлайн магазин ПРИЗМА –https://prisma-bg.com/ служи като виртуална платформа за предлагане и продажба на рекламни материали, сувенири и печат.

С използването на услугите на Онлайн магазина, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява с настоящите общи условия на ТЪРГОВЕЦА, като ги приема безусловно и поема задължението да ги спазва. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото едностранно да  обновява, допълва или променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП за изменения в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ според чл. 147б от ЗЗП.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 За да пазарува и ползва всички услуги на Онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА, е необходимо ПОЛЗВАТЕЛЯТ да е Юридическо, да се е регистрирал доброволно и безплатно чрез регистрационната  форма. Регистрацията изисква ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предостави коректно своите данни, които включват: име и фамилия, адрес, телефон, ЕИК, МОЛ, е-mail адрес и парола.

1.2 ТЪРГОВЕЦЪТ изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ, когато закупува стоки и услуги от Онлайн магазин ПРИЗМА –https://prisma-bg.com/ за друг Получател, ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предостави съответните данни на Получателя. ТЪРГОВЕЦЪТ изисква предоставянето на коректни данни с цел качествено изпълнение на предлаганите услуги. Желателно е ПОЛЗВАТЕЛЯТ да попълва на кирилица имената и адрес за доставка.

1.3. При успешна регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще получи на посочен от него e-mail адрес потвърждение за потребителското име и парола, с което ще може да влиза и ползва създадения профил в Онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА.

1.4. При некоректно и/или неточно посочени данни ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да анулира създадения профил.

1.5. В Онлайн магазин ПРИЗМА за всеки продукт са посочени: наименование на артикул, основни характеристики; цена на продукта без ДДС в лева.

1.6.  ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя по своя преценка допълнителна потребителска информация, за по-пълна информираност на ПОЛЗВАТЕЛЯ при избора на покупка.

1.7. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да променя цените, без да уведомява предварително потребителите. ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща цената, валидна в момента на поръчката.

1.8. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да прекрати, промени, разшири или да се преустанови за постоянно, по всяко време провежданата АКЦИЯ, като обяви това публично на сайта https://prisma-bg.com/

1.9.  Търговецът предоставя на Потребителя техническа информация за продуктите съгласно техническите характеристики дадени от Производителя.

2. ПОРЪЧКА НА СТОКИ И УСЛУГИ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

2.1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да закупи стоки и услуги онлайн от https://prisma-bg.com/ след като влезе в профила си през използвана връзка „Вход“ с e-мail адрес/потребителско име и парола.

2.2. ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира конкретен продукт чрез кликване върху бутона „ДОБАВЕТЕ В КОЛИЧКА“ достъпен при преглед на продукта. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална потребителска кошница.

2.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахва вече добавени.

2.4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава поръчката си чрез натискане на бутона „ПОРЪЧКА“. В случай, че не добави нови данни за адрес на доставка, ТЪРГОВЕЦЪТ приема по подразбиране  адреса за доставка, посочен в данните при регистрацията.

2.5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ задължително потвърждава, че се е запознал с Общите условия и ги приема, в противен случай не може да завърши своята поръчка.

2.6. При направена поръчка, същата се регистрира и  ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съобщение на посочения от него в регистрацията e-mail адрес с обобщени данни за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, единична стойност, обща стойност на поръчката, цена за доставка, адрес за доставка. Съобщението за регистрирана поръчка с обобщените данни за нея, не е приемане или потвърждение за изпълнението ѝ. До потвърждението на поръчката, което става  с изпращане на имейл за изпратена поръчка с приложена фактура ТЪРГОВЕЦЪТ е в правото си да не изпълни изцяло или частично поръчката поради наличие на независещи от него причини и при настоящите общи условия, за което уведомява ползвателя с имейл.

2.7. При некоректно и/или неточно попълнени данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ ще анулира постъпилата поръчка, с което автоматично се прекратява Договора за продажба от разстояние.

2.8. Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и ПОЛЗВАТЕЛЯ се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Търговеца с имейл за изпратена поръчка с приложена фактура, от което произтича задължение за плащане от ПОЛЗВАТЕЛЯ за закупената от него стока онлайн.

2.9. Регистрираният ПОЛЗВАТЕЛ има възможност да съхранява и следи в профила си хронологична информация за направени във времето назад от него покупки и актуални поръчки.

2.10. Всички стоки, включително тези в акции, промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

2.11. При изчерпана наличност на поръчани продукти ТЪРГОВЕЦЪТ задължително уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ, като уточнява допълнителни възможности за поръчка и приблизителен срок на доставка.

2.12. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото  да отмени поръчка при нарушение на някое от настоящите общи условия, като за това уведоми своевременно ПОЛЗВАТЕЛЯ.

2.13. На постъпили писмени запитвания и мнения през формата за контакти на ТЪРГОВЕЦА се издава становище или отговор на ПОЛЗВАТЕЛЯ, след извършена проверка, в срок от 14 дни.

2.14. При заведена рекламация от страна на потребител по смисъла на  § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да приведе стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец считано от момента на постъпване на рекламацията.

2.15. При възникване на спор, потребител по смисъла на  § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП, може да се обърне към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)- помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите на адрес: https://kzp.bg/. При възникване на спор свързан с онлайн продажба може да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).

3. МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ

3.1.  ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност за избор да заплаща поръчаната стока чрез:

Наложен платеж – в брой при доставка (при извършена доставка с куриер на ЕКОНТ или СПИДИ не се издава касов бон според НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА)

Банков превод по сметка на ТЪРГОВЕЦА – IBAN BG36UNCR76301024755510

BIC UNCRBGSF, Банка УниКредит Булбанк АД, титуляр ПРИЗМА ООД

При успешно заплатени поръчки чрез банков трансфер и съответен отказ от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ преди изпращане на пратката, ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява заплатената сума от ПОЛЗВАТЕЛЯ в срок до пет работни дни, като използва същото платежно средство използвано при първоначалната трансакция.

3.2. Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на разплащане

3.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща стойността по фактура на закупената стока, с включена цена за доставка /с изключение когато е обявена акция за безплатна доставка/.

3.4. Чрез доброволно избран метод за плащане ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършва плащане към ТЪРГОВЕЦА за закупената онлайн стока.

3.5. В зависимост от избрания начин за плащане, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съответната информация, касаеща плащането /данни за банково плащане, препратка към електронно терминално разплащане, инструкция за плащане на банкомат, инструкция за плащане на каса/

3.6. Поръчки с метод на плащане  банков превод  се изпълняват след постъпване на сумата по сметката на ТЪРГОВЕЦА.

4. ДОСТАВКА

4.1. Доставки се извършват само на географската територия на Република България.

4.2. Доставката се извършва чрез куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ има договорни отношения или чрез транспорт на ТЪРГОВЕЦА. При личен избор на куриерска фирма от ПОЛЗВАТЕЛЯ, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения, не са валидни обявените условия за доставка и рекламация.

4.3. Поръчките се доставят до адрес посочен от клиента и се извършват до входната врата на сградата, при осигурен достъп или до границата на дворното място или до офис на куриерска фирма.

4.4. Поръчани стоки чрез Онлайн магазин ПРИЗМА –https://prisma-bg.com/ се доставят от куриер или от служител на ТЪРГОВЕЦА в срок, предварително потвърден от представител на ПРИЗМА ООД при приемане на оръчката, без ангажимент за точен час,  в зависимост от наличността на поръчания продукт.

4.5. Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици на куриерските фирми за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато се извършват доставки от куриерските фирми.

4.6. В случай на забавяне на доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми  ПОЛЗВАТЕЛЯ, независимо от причините на забавянето.

4.7. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

4.8. Стоката се предава на ПОЛЗВАТЕЛЯ срещу подпис, с който се удостоверява, че ТЪРГОВЕЦЪТ е изпълнил  поръчката.

4.9. ПОЛЗВАТЕЛЯТ оглежда доставената стока за транспортни повреди или други щети и предявява претенции в присъствието на куриер, или лицето, доставящо пратката.

4.10. С полагането на подпис на приемо-предавателен документ ПОЛЗВАТЕЛЯТ овластява куриера да предаде от негово име на ТЪРГОВЕЦА сумата по общата стойност от фактурата за доставената стока, при избран метод на плащане наложен платеж.

4.11. При невъзможност ПОЛЗВАТЕЛЯТ да бъде намерен на посочения адрес за доставка от куриерската фирма, не по вина на ТЪРГОВЕЦА, лицето, извършващо доставка, оставя съобщение с телефон за контакт, на който получателят следва да се обади в рамките на 24 часа за уточнение на втори опит за доставка.

4.12. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не осъществи връзка за уточняване на доставката, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължение да достави поръчката.

4.13. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставка я връща на ТЪРГОВЕЦА.

4.14. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от ТЪРГОВЕЦА върху ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОЛУЧАТЕЛЯ в момента, в който той  или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

5. РЕКЛАМАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. При получаването на стоката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, транспортни дефекти, липса на придружаващи документи /който и да е от изискваните от българското законодателство/, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

5.2. В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето извършващо доставката, се съставя констативен протокол, като ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ отказва да получи пратката и информира търговеца в писмен вид на следния имейл адрес: office@prisma-bg.com

5.3. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, пред лицето извършващо доставката, стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

5.4. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения за доставка на своята поръчка или е възложил на такава връщане на стоката обратно към ТЪРГОВЕЦА, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно чл.103B ал.2 от ЗЗП. ПОЛЗВАТЕЛЯТ отправя претенции към избраният от него превозвач.